TUCs värdegrund

Vår värdegrund är framtagen för att ge alla medarbetare på TUC en gemensam grundsyn och ge medarbetare verktyg att hantera en föränderlig vardag. Värdegrunden beskriver vår kultur, vårt synsätt och vårt sätt att bedriva verksamheten, en kompass helt enkelt! För att vi ska nå målet, ett värdebaserat/värdestyrt företag krävs engagemang och ett aktivt arbete där vi alla bidrar.

Vår värdegrund består av Tillsammans, Förtroende och Engagemang.

Tillsammans

Genom lyhördhet och genuin omtanke ser och stöttar vi varandra. En familjär stämning och ett trivsamt och öppet klimat gör att vi känner oss som hemma. För oss är glädje och gemenskap en naturlig del av vår vardag och vi tycker om att vara tillsammans på jobbet.

Att hjälpas åt och att ställa upp för varandra är en självklarhet för oss. Vi uppskattar dialog och delaktighet och vi söker aktivt olika typer av samarbeten och utbyten.

Vi är öppna för andra perspektiv än vårt eget och vår styrka sitter i våra olikheter. Vi kompletterar varandra och det skapar ett inkluderande klimat. Här får var och en möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och bakgrund.

Förtroende

Genom respekt och tillit till varandra skapar vi en kultur av transparens och goda relationer. Vår kommunikation kännetecknas av tydlighet och öppenhet. Vi upplevs som ansvarstagande och tillförlitliga i vårt agerande och vi värnar om vår tystnadsplikt.

Vi litar på varandra och ger varandra förtroendet att självständigt nå gemensamma och individuella mål. Vi är trygga i att vara öppna med våra utmaningar och vi tar hjälp av varandra för att utveckla verksamheten och oss själva.

Vi skapar förtroende hos samarbetspartners och omkringliggande samhälle genom vårt engagemang och genuina intresse. Vår förmåga att leverera hög kvalitet och vår affärsmässighet bidrar till ett bibehållet förtroende.

Engagemang

Vårt genuina intresse grundar sig i vårt gemensamma uppdrag att få utveckla och påverka människor positivt. Vi brinner för den skillnad vi gör i samhället, vi finns till för alla.

Kollegorna och meningsfullheten i vårt arbete i kombination med att få personlig utveckling skapar stimulans och arbetsglädje, en glädje som vi gärna delar med varandra.

Vår positiva stämning grundas i samhörighet, framåtanda och driv. Vi hjälper varandra att utvecklas och bli bättre. Vår vilja att få delta i utveckling av verksamheten gör oss till nytänkare som är positivt inställda till förändring och lära nytt. Att hitta lösningar är något vi är riktigt bra på.